Therapeutic role of granulocyte colony-stimulating factor (G-CSF) for infertile women under in vitro fertilization and embryo transfer (IVF-ET) treatment: a meta-analysis.

Zhang, Ling; Xu, Wei-Hai; Fu, Xiao-Hua; Huang, Qiong-Xiao; Guo, Xiao-Yan; Zhang, Lin; Li, Shi-Shi; Zhu, Jing; Shu, Jing.
Arch Gynecol Obstet; 298(5): 861-871, 2018 Nov.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30220024