Dual-plasmonic Au/graphene/Au-enhanced ultrafast, broadband, self-driven silicon Schottky photodetector.

Wang, Li; He, Shu-Juan; Wang, Kui-Yuan; Luo, He-Hao; Hu, Ji-Gang; Yu, Yong-Qiang; Xie, Chao; Wu, Chun-Yan; Luo, Lin-Bao.
Nanotechnology; 29(50): 505203, 2018 Dec 14.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30240364

Não foram localizados documentos relacionados