Shared Decision-Making in Patients With Prostate Cancer in Japan: Patient Preferences Versus Physician Perceptions.

Schaede, Ulrike; Mahlich, Jörg; Nakayama, Masahiko; Kobayashi, Hisanori; Takahashi, Yuriko; Saito, Katsuhiko; Uemura, Hiroji; Tokumitsu, Masayuki; Yoshizawa, Kazutake.
J Glob Oncol; (4): 1-9, 2018 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30241183