The Mevalonate Pathway Is a Druggable Target for Vaccine Adjuvant Discovery.

Xia, Yun; Xie, Yonghua; Yu, Zhengsen; Xiao, Hongying; Jiang, Guimei; Zhou, Xiaoying; Yang, Yunyun; Li, Xin; Zhao, Meng; Li, Liping; Zheng, Mingke; Han, Shuai; Zong, Zhaoyun; Meng, Xianbin; Deng, Haiteng; Ye, Huahu; Fa, Yunzhi; Wu, Haitao; Oldfield, Eric; Hu, Xiaoyu; Liu, Wanli; Shi, Yan; Zhang, Yonghui.
Cell; 175(4): 1059-1073.e21, 2018 Nov 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30270039