Surgical Treatment of Dystrophic Scoliosis in Neurofibromatosis Type 1: Outcomes and Complications.

Yao, Ziming; Guo, Dong; Li, Hao; Bai, Yunsong; Sun, Baosheng; Zhang, Xuejun; Li, Chengxin; Qi, Xinyu.
Clin Spine Surg; 2018 Sep 29.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30273186