Trends of Polypharmacy and Prescription Patterns of Antidepressants in Asia.

Huang, Cho-Yin; Yang, Shu-Yu; Mojtabai, Ramin; Lin, Shu-Ku; He, Yan-Ling; Chong, Mian-Yoon; Ungvari, Gabor; Tan, Chay-Hoon; Xiang, Yu-Tao; Sartorius, Norman; Shinfuku, Naotaka; Chen, Lian-Yu.
J Clin Psychopharmacol; 38(6): 598-603, 2018 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30273199