Fabrication and understanding of CuSi-Si@carbon@graphene nanocomposites as high-performance anodes for lithium-ion batteries.

Zheng, Zhiming; Wu, Hong-Hui; Chen, Huixin; Cheng, Yong; Zhang, Qiaobao; Xie, Qingshui; Wang, Laisen; Zhang, Kaili; Wang, Ming-Sheng; Peng, Dong-Liang; Zeng, Xiao Cheng.
Nanoscale; 10(47): 22203-22214, 2018 Dec 21.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30277255