Transcriptomics-Based Identification of Aquaporin Diversity in the House Dust Mite Dermatophagoides farinae (Acariformes: Pyroglyphidae).

Peng, Jianglong; Zhou, Ying; Jia, Haoyuan; Li, Ling; Qian, Jun; Han, Feifei; Yin, Hao; Cui, Yubao.
J Insect Sci; 18(5)2018 Sep 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30285258