Vitamin D protects against diabetic nephropathy: Evidence-based effectiveness and mechanism.

Hu, Xiaofang; Liu, Wanli; Yan, Yuanliang; Liu, Hengdao; Huang, Qiong; Xiao, Yi; Gong, Zhicheng; Du, Jie.
Eur J Pharmacol; 2018 Oct 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30287151

Não foram localizados documentos relacionados