A Chinese cross-sectional study on depression and anxiety symptoms in patients with psoriasis vulgaris.

Tian, Zhen; Huang, Yike; Yue, Tao; Zhou, Jiaqing; Tao, Lu; Han, Ling; Yan, Kexiang; Huang, Qiong; Zhang, Zhenghua; Shao, Chunhong.
Psychol Health Med; 24(3): 269-280, 2019 Mar.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30293440