Genetic Modulation of RNA Splicing with a CRISPR-Guided Cytidine Deaminase.

Yuan, Juanjuan; Ma, Yunqing; Huang, Tao; Chen, Yanhao; Peng, Yuanzheng; Li, Bing; Li, Jia; Zhang, Yuchen; Song, Bing; Sun, Xiaofang; Ding, Qiurong; Song, Yan; Chang, Xing.
Mol Cell; 72(2): 380-394.e7, 2018 Oct 18.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30293782

Não foram localizados documentos relacionados