Core-shell microencapsulation of curcumin in PLGA microparticles: programmed for application in ovarian cancer therapy.

Dwivedi, Pankaj; Yuan, Shuai; Han, Shuya; Mangrio, Farhana Akbar; Zhu, Zhiqiang; Lei, Fan; Ming, Zhang; Cheng, Lei; Liu, Zhongfa; Si, Ting; Xu, Ronald X.
Artif Cells Nanomed Biotechnol; : 1-11, 2018 Oct 09.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30299174

Não foram localizados documentos relacionados