Recent Trends in Potential Therapeutic Applications of the Dietary Flavonoid Didymin.

Yao, Qing; Lin, Meng-Ting; Zhu, Yin-Di; Xu, He-Lin; Zhao, Ying-Zheng.
Molecules; 23(10)2018 Oct 06.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30301216