Long-term treatment with ivabradine in transgenic atrial fibrillation mice counteracts hyperpolarization-activated cyclic nucleotide gated channel overexpression.

Wang, Juan; Yang, Yan-Min; Li, Yang; Zhu, Jun; Lian, Hong; Shao, Xing-Hui; Zhang, Han; Fu, Yi-Cheng; Zhang, Lian-Feng.
J Cardiovasc Electrophysiol; 2018 Oct 09.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30302853

Não foram localizados documentos relacionados