A Novel Natural Influenza A H1N1 Virus Neuraminidase Inhibitory Peptide Derived from Cod Skin Hydrolysates and Its Antiviral Mechanism.

Li, Jianpeng; Chen, Yiping; Yuan, Ning; Zeng, Mingyong; Zhao, Yuanhui; Yu, Rilei; Liu, Zunying; Wu, Haohao; Dong, Shiyuan.
Mar Drugs; 16(10)2018 Oct 10.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30308963