Self-nanoemulsifying drug delivery system of bruceine D: a new approach for anti-ulcerative colitis.

Dou, Yao-Xing; Zhou, Jiang-Tao; Wang, Tong-Tong; Huang, Yan-Feng; Chen, Vicky Ping; Xie, You-Liang; Lin, Zhi-Xiu; Gao, Jian-Sheng; Su, Zi-Ren; Zeng, Hui-Fang.
Int J Nanomedicine; 13: 5887-5907, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30319255