乙烯与NO互作对镉胁迫下荷花的抗坏血酸-谷胱甘肽循环的影响.

Yuan, Man; Xu, Ying Chun; Niu, Ye Qing; Zhou, Hui; An, Yi Lin; Jin, Qi Jiang; Wang, Yan Jie.
Ying Yong Sheng Tai Xue Bao; 29(10): 3433-3440, 2018 Oct.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30325170