Surgical techniques for facilitating laparoscopic intracorporeal orthotopic neobladder: initial experience.

Jin, Lianchao; Wang, Mingshuai; Yang, Feiya; Niu, Yinong; Xing, Nianzeng.
Int Braz J Urol; 44(6): 1156-1165, 2018 Nov-Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30325614