Plasmonic 3D Semiconductor-Metal Nanopore Arrays for Reliable Surface-Enhanced Raman Scattering Detection and In-Site Catalytic Reaction Monitoring.

Zhang, Maofeng; Chen, Tun; Liu, Yongkai; Zhang, Jiluan; Sun, Haoran; Yang, Jian; Zhu, Jiping; Liu, Jiaqin; Wu, Yucheng.
ACS Sens; 3(11): 2446-2454, 2018 Nov 26.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30335972

Não foram localizados documentos relacionados