Freeze-thaw cycles for biocompatible, mechanically robust scaffolds of human hair keratins.

Cui, Xinxing; Xu, Songmei; Su, Wen; Sun, Zhe; Yi, Zeng; Ma, Xiaomin; Chen, Guangcan; Chen, Xiangyu; Guo, Bo; Li, Xudong.
J Biomed Mater Res B Appl Biomater; 2018 Oct 19.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30339743