Polymer Self-Assembled BMSCs with Cancer Tropism and Programmed Homing.

Zhang, Shuyi; Liu, Yuqing; Derakhshanfar, Soroosh; He, Wanming; Huang, Qiong; Dong, Shumin; Rao, Jinjun; Luo, Gao-Xing; Zhong, Wen; Liao, Wangjun; Shi, Min; Xing, Malcolm.
Adv Healthc Mater; 7(23): e1800118, 2018 Dec.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30345648

Não foram localizados documentos relacionados