Diversified abietane family diterpenoids from the leaves of Leucosceptrum canum and their cytotoxic activity.

Guo, Kai; Liu, Yan-Chun; Liu, Yan; Luo, Shi-Hong; Li, Wen-Yuan; Li, Xiao-Nian; Li, Sheng-Hong.
Phytochemistry; 157: 43-52, 2019 Jan.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30366203