Applicability of biological dye tracer in strip biosensor for ultrasensitive detection of pathogenic bacteria.

Bu, Tong; Huang, Qiong; Yan, Lingzhi; Zhang, Wentao; Dou, Leina; Huang, Lunjie; Yang, Qingfeng; Zhao, Bingxin; Yang, Baowei; Li, Tao; Wang, Jianlong; Zhang, Daohong.
Food Chem; 274: 816-821, 2019 Feb 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30373015