A ratiometric fluorescent core-shell nanoprobe for sensing and imaging of zinc(II) in living cell and zebrafish.

Chen, Wandi; Wang, Qin; Ma, Junping; Li, Cheuk-Wing; Yang, Mo; Yi, Changqing.
Mikrochim Acta; 185(11): 523, 2018 Oct 29.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30374608