Up-regulation of miR-24-1-5p is involved in the chemoprevention of colorectal cancer by black raspberry anthocyanins.

Zhang, He; Guo, Jun; Mao, Liping; Li, Qianqian; Guo, Mengnan; Mu, Teng; Zhang, Qiuhua; Bi, Xiuli.
Br J Nutr; : 1-25, 2018 Oct 30.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30375302