Polydatin protects against acetaminophen-induced hepatotoxicity in mice via anti-oxidative and anti-apoptotic activities.

Liu, Yu-Hong; Huang, Qiong-Hui; Wu, Xue; Wu, Jia-Zhen; Liang, Jia-Li; Lin, Guo-Sheng; Xu, Lie-Qiang; Lai, Xiao-Ping; Su, Zi-Ren; Chen, Jian-Nan.
Food Funct; 9(11): 5891-5902, 2018 Nov 14.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30375606