Bile acid malabsorption is associated with diarrhea in acute phase of colitis.

Hou, Rui-Gang; Fan, Lei; Liu, Jun-Jin; Cheng, Yao; Chang, Zhuang-Peng; Wu, Bei; Shao, Yun-Yun.
Can J Physiol Pharmacol; : 1-9, 2018 Nov 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30383974