Bile acids malabsorption is associated with diarrhea in acute phase of colitis.

Rui-Gang, Hou; Lei, Fan; Jun-Jin, Liu; Yao, Cheng; Zhuang-Peng, Chang; Bei, Wu; Yun-Yun, Shao.
Can J Physiol Pharmacol; 2018 Nov 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30383974