Synthesis and biological evaluation of novel H6 analogues as drug resistance reversal agents.

Wang, Xiao; Ren, Qian-Wen; Liu, Xian-Xuan; Yang, Yan-Ting; Wang, Bing-Hua; Zhai, Rong; Qi, Jia Grace; Tian, Jing-Wei; Wang, Hong-Bo; Bi, Yi.
Eur J Med Chem; 161: 364-377, 2019 Jan 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30384042