Up-Regulation Thioredoxin Inhibits Advanced Glycation End Products-Induced Neurodegeneration.

Ren, Xiang; Wang, Ni-Na; Qi, Hui; Qiu, Yuan-Yuan; Zhang, Cheng-Hong; Brown, Emily; Kong, Hui; Kong, Li.
Cell Physiol Biochem; 50(5): 1673-1686, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30384364