[IL-12 monoclonal antibody alleviates intestinal inflammation in IL-10 mice by regulating intestinal mucosal immunity].

Wang, Juan; Zhang, Chaoyang; Shao, Zhilin; Wang, Wei; Zhou, Changmin; Zhou, Jie; He, Yifan; Shen, Mengdi; Ge, Sitang; Zuo, Lugen; Zhong, Chunsheng.
Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi; 34(8): 678-683, 2018 Aug.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-30384864

Não foram localizados documentos relacionados