[IL-16 aggravates dextran sulfate sodium (DSS)-induced mouse inflammatory bowel disease by promoting M1 polarization of macrophages].

Zhu, Yuzhen; Dai, Jun; Yao, Xiaoying; Dong, Guanjun; Zhang, Hui; Yan, Fenglian; Li, Chunxia; Li, Xuehui; Xiong, Huabao; Si, Chuanping.
Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi; 34(8): 695-701, 2018 Aug.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-30384867