Neat1-miRNA204-5p-PI3K-AKT axis as a potential mechanism for Photodynamic Therapy treated Colitis in Mice.

Wang, Kunpeng; Zhang, Zijian; Liu, Kai; Yang, Xin; Zou, Heng; Zhou, Jiangjiao; Miao, Xiongying; Chen, Wei; Xiong, Li; Wen, Yu.
Photodiagnosis Photodyn Ther; 2018 Oct 29.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30385297