Chemical Profiling and Comparison of Sangju Ganmao Tablet and Its Component Herbs Using Two-Dimensional Liquid Chromatography to Explore Compatibility Mechanism of Herbs.

Ji, Shuai; Liu, Zhan-Zhong; Wu, Jing; Du, Yan; Su, Zhen-Yu; Wang, Tian-Yun; Han, Jie; Yang, Dong-Zhi; Guo, Meng-Zhe; Tang, Dao-Quan.
Front Pharmacol; 9: 1167, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30386241

Não foram localizados documentos relacionados