Curcumin's Metabolites, Tetrahydrocurcumin and Octahydrocurcumin, Possess Superior Anti-inflammatory Effects Through Suppression of TAK1-NF-κB Pathway.

Zhang, Zhen-Biao; Luo, Dan-Dan; Xie, Jian-Hui; Xian, Yan-Fang; Lai, Zheng-Quan; Liu, Yu-Hong; Liu, Wei-Hai; Chen, Jian-Nan; Lai, Xiao-Ping; Lin, Zhi-Xiu; Su, Zi-Ren.
Front Pharmacol; 9: 1181, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30386242

Não foram localizados documentos relacionados