Meta-analysis Identifies MHC Loci in or near HLA-DRB1, HLA-DQA1, HLA-C as Associated with Leprosy in Chinese Han Population.

Zhang, Xuelei; Cheng, Yuyan; Zhang, Qun; Wang, Xiaomeng; Lin, Yan; Yang, Chao; Sun, Jingying; Huang, He; Li, Yang; Sheng, Yujun; Fan, Xing; Sun, Yonghu; Zhang, Xuejun; Zheng, Xiaodong; Zhang, Bo; Yang, Sen.
J Invest Dermatol; 2018 Oct 30.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30389493