Targeting an Autocrine Regulatory Loop in Cancer Stem-Like Cells Impairs the Progression and Chemotherapy Resistance of Bladder Cancer.

Wang, Kai-Jian; Wang, Chao; Dai, Li-He; Yang, Jun; Huang, Hai; Ma, Xiaojing; Zhou, Zhe; Yang, Ze-Yu; Xu, Weidong; Hua, Mei-Mian; Lu, Xin; Zeng, Shuxiong; Wang, Hui-Qing; Zhang, Zhensheng; Cheng, Yan-Qiong; Liu, Dan; Tian, Qin-Qin; Sun, Ying-Hao; Xu, Chuan-Liang.
Clin Cancer Res; 2018 Nov 05.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30397177

Não foram localizados documentos relacionados