Cancer antigen-125 and outcomes in acute heart failure: a systematic review and meta-analysis.

Li, Ka Hou Christien; Gong, Mengqi; Li, Guangping; Baranchuk, Adrian; Liu, Tong; Wong, Martin C S; Jesuthasan, Aaron; Lai, Rachel W C; Lai, Jenny Chi Ling; Lee, Alex Pui Wai; Bayés-Genis, Antoni; de la Espriella, Rafael; Sanchis, Juan; Wu, William K K; Tse, Gary; Nuñez, Julio.
Heart Asia; 10(2): e011044, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30402141