Identification of as an Activator of Morphological Development in CK-15.

Liu, Binghua; Ge, Beibei; Ma, Jinjin; Wei, Qiuhe; Khan, Abid Ali; Shi, Liming; Zhang, Kecheng.
Front Microbiol; 9: 2550, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30405594