Synthesis and biological evaluation of bifendate derivatives bearing acrylamide moiety as novel antioxidant agents.

Gu, Xiaoke; Jiang, Yanfei; Chen, Jing; Zhang, Yinpeng; Guan, Mingyu; Li, Xin; Zhou, Qingqing; Lu, Qian; Qiu, Jingying; Yin, Xiaoxing.
Eur J Med Chem; 162: 59-69, 2018 Nov 03.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30408749

Não foram localizados documentos relacionados