Shared genetic and epigenetic mechanisms between chronic periodontitis and oral squamous cell carcinoma.

Li, Simin; Liu, Xiangqiong; Zhou, Yu; Acharya, Aneesha; Savkovic, Vuk; Xu, Congling; Wu, Ning; Deng, Yupei; Hu, Xianda; Li, Hanluo; Haak, Rainer; Schmidt, Jana; Shang, Wei; Pan, Hongying; Shang, Ren; Yu, Yang; Ziebolz, Dirk; Schmalz, Gerhard.
Oral Oncol; 86: 216-224, 2018 Nov.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30409304

Não foram localizados documentos relacionados