Radiomics model of contrast-enhanced computed tomography for predicting the recurrence of acute pancreatitis.

Chen, Yong; Chen, Tian-Wu; Wu, Chang-Qiang; Lin, Qiao; Hu, Ran; Xie, Chao-Lian; Zuo, Hou-Dong; Wu, Jia-Long; Mu, Qi-Wen; Fu, Quan-Shui; Yang, Guo-Qing; Zhang, Xiao Ming.
Eur Radiol; 2018 Nov 09.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30413966

Não foram localizados documentos relacionados