The MAP Kinase SsKpp2 Is Required for Mating/Filamentation in .

Deng, Yi Zhen; Zhang, Bin; Chang, Changqing; Wang, Yixu; Lu, Shan; Sun, Shuquan; Zhang, Xiaomeng; Chen, Baoshan; Jiang, Zide.
Front Microbiol; 9: 2555, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30416495