Tetrahydrocurcumin and octahydrocurcumin, the primary and final hydrogenated metabolites of curcumin, possess superior hepatic-protective effect against acetaminophen-induced liver injury: Role of CYP2E1 and Keap1-Nrf2 pathway.

Luo, Dan-Dan; Chen, Jin-Fen; Liu, Jing-Jing; Xie, Jian-Hui; Zhang, Zhen-Biao; Gu, Jiang-Yong; Zhuo, Jian-Yi; Huang, Song; Su, Zi-Ren; Sun, Zhang-Hua.
Food Chem Toxicol; 123: 349-362, 2018 Nov 10.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30423402