Layered-Structure SbPO /Reduced Graphene Oxide: An Advanced Anode Material for Sodium Ion Batteries.

Pan, Jun; Chen, Shulin; Fu, Qiang; Sun, Yuanwei; Zhang, Yuchen; Lin, Na; Gao, Peng; Yang, Jian; Qian, Yitai.
ACS Nano; 2018 Nov 21.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30452226