Twisted palladium-copper nanochains toward efficient electrocatalytic oxidation of formic acid.

Zhang, Lian Ying; Gong, Yuyan; Wu, Diben; Wu, Guanglei; Xu, Binghui; Bi, Lei; Yuan, Weiyong; Cui, Zhiming.
J Colloid Interface Sci; 537: 366-374, 2018 Nov 12.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30453230

Não foram localizados documentos relacionados