Impacts of horizontal gene transfer on the compact genome of the clavulanic acid-producing strain F613-1.

Li, Jun; Zhao, Zhilong; Zhong, Weihong; Zhong, Chuanqing; Zong, Gongli; Fu, Jiafang; Cao, Guangxiang.
3 Biotech; 8(11): 472, 2018 Nov.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30456006