Antibacterial and antiproliferative activities of the fresh leaf essential oil of Psidium guajava L. (Myrtaceae).

Silva, E A J; Estevam, E B B; Silva, T S; Nicolella, H D; Furtado, R A; Alves, C C F; Souchie, E L; Martins, C H G; Tavares, D C; Barbosa, L C A; Miranda, M L D.
Braz J Biol; 2018 Nov 14.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30462815