[Rosiglitazone ameliorates TNBS-induced colitis in mice by inhibiting inflammation of the mesenteric adipose tissues].

Zhang, Chaoyang; Wang, Juan; Shao, Zhilin; Wang, Wei; Wang, Lian; Xie, Qiaoli; Zhou, Changmin; Ge, Sitang; Zuo, Lugen; Qian, Jun.
Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi; 34(9): 787-793, 2018 Sep.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-30463649