Comparison of the anti-inflammatory effects of Sinapis alba and Brassica juncea in mouse models of inflammation.

Xian, Yan-Fang; Hu, Zhen; Ip, Siu-Po; Chen, Jian-Nan; Su, Zi-Ren; Lai, Xiao-Ping; Lin, Zhi-Xiu.
Phytomedicine; 50: 196-204, 2018 Nov 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30466979

Não foram localizados documentos relacionados