Expression of Matrix Metalloproteinases, Tissue Inhibitors of Metalloproteinases, and Interleukins in Vertebral Cartilage Endplate.

Zhang, Jian-Feng; Wang, Gang-Liang; Zhou, Zhi-Jie; Fang, Xiang-Qian; Chen, Shuai; Fan, Shun-Wu.
Orthop Surg; 10(4): 306-311, 2018 Nov.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30474324